Koetsveldschool

Algemeen

De Koetsveldschool

De Koetsveldschool is een school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De school biedt onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk leren (ZML). Er zijn twee verschillende afdelingen: speciaal onderwijs (SO) en voort- gezet speciaal onderwijs (VSO). Het SO is voor leerlingen van 4 jaar tot 12 jaar en op het VSO zitten leerlingen tussen 12 jaar en 20 jaar.

De Koetsveldschool is gevestigd in een modern gebouw in Den Haag en is voorzien van zestien royale lichte klaslokalen. Er is een extra sportvoorziening op het dak van de school en een mooie gymzaal waar de leerlingen onder andere gymlessen en judolessen kunnen volgen. In de klas wordt gewerkt met de nieuwste lesmethoden en materialen.

Alle klassen zijn voorzien van een digitaal schoolbord en minimaal vijf computers en wordt er gewerkt met tablets.


Aanmeldingsprocedure leerlingen vanuit het onderwijs

Voor de koetsveldschool geldt een aanmeldingsprocedure.
Meer informatie in onderstaand PDF document:

Klachten

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht en/of andere direct betrokkenen om over zaken, waar u zich niet in kunt vinden, te overleggen. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie.

Nesrin Orman en Edith Molenaar - contactpersoon@koetsveldschool.nl

Privacy

Alle scholen van de SCOH en alle peuterspeelzalen van SPCP werken met een richtlijn voor gebruik van sociale media. De gedragsregels gelden voor medewerkers van de school, voor de leerlingen van de school en voor de ouders van de kinderen van onze school of peuterspeelzaal. 

Tevens is er een aantal AVG documenten beschikbaar.

Opbrengsten

In het ontwikkelingsperspectief van de leerling brengt de school, op basis van alle relevante gegevens waarover ze beschikt, wat ze met de leerling wil bereiken in beeld. De school maakt daarmee inzichtelijk aan betrokkenen (ouders/leerling/inspectie) welke doelen ze op lange, middellange en korte termijn nastreeft.

Het ontwikkelingsperspectief is daarmee niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen, maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. Wij handelen hierbij vanuit onze missie en visie.

In principe wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld voor de SO periode en bij instroom in het VSO voor de VSO periode. 

Elk jaar maken wij een ‘jaarverslag opbrengsten’ In dit jaarverslag beschrijven wij daarom ieder schooljaar onze opbrengsten voor het bestuur, ouders, medewerkers en de inspectie. Dit is gebaseerd op veel informatie; wij volgen op verschillende manieren de opbrengsten van ons onderwijs. Uitgebreide informatie is op te vragen bij de directie.