Koetsveldschool

Algemeen

De Koetsveldschool

De Koetsveldschool is een school voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. De school biedt onderwijs aan kinderen die zeer moeilijk leren (ZML). Er zijn twee verschillende afdelingen: speciaal onderwijs (SO) en voort- gezet speciaal onderwijs (VSO). Het SO is voor leerlingen van 4 jaar tot 12 jaar en op het VSO zitten leerlingen tussen 12 jaar en 20 jaar.

De Koetsveldschool is gevestigd in een modern gebouw in Den Haag en is voorzien van zestien royale lichte klaslokalen. Er is een extra sportvoorziening op het dak van de school en een mooie gymzaal waar de leerlingen onder andere gymlessen en judolessen kunnen volgen. In de klas wordt gewerkt met de nieuwste lesmethoden en materialen.

Alle klassen zijn voorzien van een digitaal schoolbord en minimaal vijf computers en wordt er gewerkt met tablets.


Aanmeldingsprocedure

Voor de koetsveldschool geldt een aanmeldingsprocedure.


Klachten

Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht en/of andere direct betrokkenen om over zaken, waar u zich niet in kunt vinden, te overleggen. Komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de contactpersoon van de school. De contactpersoon heeft tot taak uw klacht aan te horen, u door te verwijzen naar de directie of eventueel naar een andere instantie.

Nesrin Orman en Edith Molenaar - contactpersoon@koetsveldschool.nl


Privacy

Sinds schooljaar 2014-2015 werken alle scholen van SCOH en alle peuterspeelzalen van SPCP met een richtlijn voor gebruik van sociale media. De gedragsregels gelden voor medewerkers van de school, voor de leerlingen van de school en voor de ouders van de kinderen van onze school of peuterspeelzaal. Om de gedragsregels zo goed mogelijk te laten werken, hebben wij ons Sociale Media 11-tal vastgesteld. Wilt u hierover meer weten, dan bent u van harte uitgenodigd langs te komen en uw vragen te stellen.

Tevens is er een aantal AVG documenten beschikbaar.

Opbrengsten

In het ontwikkelingsperspectief van een leerling brengt de school, op basis van alle relevante gegevens waarover ze beschikt, wat ze met de leerling wil bereiken in beeld. De school maakt daarmee inzichtelijk aan betrokkenen (ouders/leerling/inspectie) welke doelen ze op lange, middellange en korte termijn nastreeft.

Het ontwikkelingsperspectief is daarmee niet bedoeld om de ontwikkeling van een leerling te volgen, maar om het onderwijsaanbod voor een leerling zodanig te plannen dat een leerling zich optimaal ontwikkelt. Wij handelen hierbij vanuit onze missie en visie.

In principe wordt het ontwikkelingsperspectief vastgesteld voor de SO periode en bij instroom in het VSO voor de VSO periode.