Koetsveldschool

Veilige school

Algemeen

Op de Koetsveldschool voelen leerlingen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leraren. De school tolereert geen geweld, discriminatie en seksuele intimidatie. Op de Koetsveldschool is een contactpersoon actief, er bestaat een klachtenregeling en een anti pestprotocol. Wij gaan sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomen dat gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag.

Er zijn gedragsregels geformuleerd waaraan leerlingen, ouders en het personeel zich moeten houden. Deze gedragsregels zijn kenbaar gemaakt in de school, in de schoolgids en op de website. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarbinnen de school problemen al in een vroeg stadium kan onderkennen en daarop kan reageren. Een keer per jaar worden alle leerlingen systematisch bevraagd op hun veiligheidsbeleving. De werkwijze hebben wij vastgelegd in het schoolveiligheidsplan.

Vreedzame school

De Vreedzame School is een methode voor sociale competentie en democratisch burgerschap. De klas en de school worden als leefgemeenschap beschouwd, waarin de leerlingen zich gezien en gehoord voelen, een stem krijgen en waarin leerlingen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Leerlingen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en de leerlingen staan open voor de verschillen tussen mensen .