KOETSVELDSCHOOL

MEDEZEGGenschapsraad (MR)

Algemeen

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden te maken hebben. De MR hecht aan en stimuleert betrokkenheid van ouders bij de school.

Onderwerpen die onder andere besproken worden in de MR zijn:

  • Vakantieregeling

  • Ouderbijdrage

  • Inzet van personeel

  • Begroting

De MR

De MR bestaat uit minimaal 3 ouders en 3 personeelsleden van de school.

De zittingsduur van MR-leden bedraagt normaal gesproken 3 jaar. Jaarlijks kunnen MR-leden aftreden. Voor de plekken die vrijkomen wordt aan ouders en leerkrachten gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen van de MR.

Onderstaand vindt u een overzicht van de huidige samenstelling van de MR:


Oudergeleding MR

  • Nurten Bektas

  • Nicolette Breure

  • Nora Elkachati


Personeelsgeleding MR

  • Iris Wichems (specialist groen)

  • Nina Weber (orthopedagoog)

  • Jacqueline Wingelaar (gymleerkracht)


Vergaderingen

De MR vergadert minimaal 5 x per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom om als toehoorder deel te nemen aan de vergaderingen. Heeft u vragen of suggesties over de agenda dan kunt u ons aanspreken of ons mailen via mr@koetsveldschool.nl.


Vergaderdata MR:

26 september 2022

28 november 2022

23 januari 2023

27 maart 2023

19 juni 2023
Na de vergadering staan de notulen op deze site.

Notulen van de MR vergaderingen: